E-plikt

Pliktleverans av elektroniskt material

Sedan 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014.

Vissa massmedieföretag och myndigheter är redan skyldiga att lämna pliktexemplar av det leveranspliktiga material som publiceras efter den 31 mars 2013. De benämns här övergångsleverantörer.

Lagen är ett komplement till pliktexemplarslagstiftningen, som omfattar leveransplikt för tryckt och audiovisuellt material. Syftet är att samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet till stöd för forskningen.

Lagen omfattar inte privatpublicering utan vänder sig i första hand till dem som producerar och tillgängliggör publikationer i sin yrkesutövning.

Det finns också vissa skillnader mellan regler för myndigheter och övriga e-pliktleverantörer. Bland annat gäller inte undantagen från leveransplikt, enligt 6-9 §§ i denna lag, för myndigheter.

Vem ska leverera?

  • Den som har automatiskt grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Några exempel: traditionella massmedieföretag som utgivare av radio, tv och dagspress, förlag och skivproducenter. Även organisationer och föreningar kan tillhöra den här kategorin.
  • Den som yrkesmässigt framställer och/eller distribuerar elektroniskt material, till exempel e-böcker eller musik, som bara publiceras digitalt.
  • Statliga myndigheter under regeringen och kommunala myndigheter.

De två första kategorierna kallas med en juridisk term ”enskilda leverantörer”.

Läs mer om leverantörer under Myndigheter och Publicister, producenter och föreningar.

Vem ska registrera sig som pliktleverantör av elektroniska leveranser?


Publicister, producenter och föreningar

1. Det är i första hand den juridiska eller fysiska personen som är leveransansvarig, d.v.s. den som har framställt, eller i förekommande fall den som tillgängliggjort, det elektroniska materialet som ska registrera uppgifter om sitt företag.

2. I andra hand är det den person, eller det företag, som har behörighet att företräda den leveransansvarige som ska registrera uppgifterna. Den är då ombud för den leveransansvarige. Det kan vara firmatecknaren eller den person/funktion som firmatecknaren har delegerat den rätten till. I det fall ombudet ansöker för den leveransansvariges räkning, ska det finnas en fullmakt från den leveransansvarige. Observera att om en extern part har fått i uppdrag att sköta de tekniska lösningarna så räknas denna inte som ombud.

I båda fallen ovan kan den leveransvarige ha gett något annat företag, eller någon person, i uppdrag att sköta de tekniska lösningarna och själva leveranserna till KB. Kommunikation om tekniken sker då mellan KB och det företaget. Den juridiskt ansvarige ska då registrera uppgifter om att ett separat företag anlitats för detta och kontaktuppgifter som hör till detta företag.

Myndigheter
Den som enligt myndighetens arbetsordning eller delegation har rätt att företräda myndigheten i det här avseendet kan ansöka.

Vad ska levereras?

Det finns vissa grundläggande kriterier för att materialet ska betraktas som leveranspliktigt:

  • Materialet ska bestå av enstaka filer av avslutad och permanent karaktär (läs mer under definitioner)
  • Materialet ska vara tillgängligt för allmänheten i Sverige (läs mer under definitioner) genom överföring via nätverk

Förutom ovanstående kriterier gäller även följande för publicister, producenter och föreningar:

  • Materialet ska röra svenska förhållanden (läs mer under definitioner)

När ska materialet levereras?

Inom tre månader från det att publikationen har tillgängliggjorts för allmänheten.

Till vem ska materialet levereras?

Endast en kopia av varje fil ska skickas till Kungliga biblioteket, som själv gör en säkerhetskopia av filen. I högerspalten hittar du leverantörsinloggningen där du kan registrera dig som e-pliktsleverantör och påbörja leveranserna.

Vad händer om materialet inte levereras?

KB har rätt att utdöma vite till alla e-pliktleverantörer utom myndigheterna. Vitesföreläggande utdöms efter en längre process och bara till leverantörer som underlåter att leverera överhuvudtaget. Viljan att leverera finns hos de flesta leverantörer, men det kan ta tid att få igång de tekniska lösningar som krävs för KB:s  långsiktiga bevarande.

Senast uppdaterad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se


Microsoft Edge

Webbuppladdningen fungerar för närvarande inte i webbläsaren Microsoft Edge.

Tips!

I vårt forum hittar du flera vägledningar som kan vara till hjälp när du ska ladda upp e-plikt.

RAÄ:s erfarenheter av e-plikt

Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som levererar e-plikt till KB. Ta del av deras erfarenheter på RAÄ:s webbplats.

 

Kontakt

E-post: e-plikt@kb.se 
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Registrering och leverans

Här kan du registrera dig, logga in och leverera
e-pliktsmaterial

Sveriges nationalbibliotek