Audiovisual collections – turning sound and vision into data

 

Tid: 2 februari 2018, klockan 09.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Program

Syftet med konferensen är att ge exempel på projekt och pågående verksamhet där digitala metoder används för att extrahera text och metadata ur audiovisuellt material. Vår önskan är att problematisera och samtidigt inspirera till fortsatt utveckling och nya tillämpningar bland de kulturarvsinstitutioner och företag som förvaltar audiovisuella samlingar.

Talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” får en ny innebörd i ljuset av utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Digitala metoder för automatisk bearbetning omfattar idag inte bara omvandlingen av bild till text (genom OCR – optisk textigenkänning) utan också möjligheten att bearbeta tal och rörlig bild (genom tal- och bildigenkänning). Hur kan dessa tillämpningar användas för att förbättra förvaltningen och tillgänglighet till audiovisuella samlingar inom kulturarvssektorn?

Kulturarvsinstitutionerna har traditionellt använt sig av manuella metoder för att klassificera ch beskriva sina samlingar. AV-materialet har alltid varit en udda fågel i detta sammanhang, dels för att det är svår-överblickbart och teknikberoende, dels för att det ofta handlar om stora mängder material och därmed stora mängder av information.

Den möjlighet till automatisering som det digitala formatet innebär används i allt högre utsträckning i samband med förvaltning av textbaserade informationsbärare. Genom omvandling till maskinläsbar text möjliggörs till exempel automatindexering och forskningstillämpningar baserade på datordriven analys, ofta refererade till under samlingsbegreppet Text and Data Mining (TDM). Motsvarande utveckling finns inom den audiovisuella sektorn men här är användningen ofta inriktad på kommersiella intressen snarare än kulturarvsförvaltning och forskning. Det digitala formatet erbjuder en stor och i många avseenden underutnyttjad potential både till effektiviserad förvaltning och ett förbättrat samutnyttjande över de traditionella formatgränserna inom kulturarvssektorn.

 

Programme in english

Sveriges nationalbibliotek